طرح زرین
طرح فیروزه

طرح زرین چهارگوش

سینی های چای خوری تورزن در سه سایز متفاوت